بازدید مدیرعامل بانک اقتصاد نوین استان آذربایجانشرقی

بازدید مدیرعامل بانک اقتصاد نوین استان آذربایجانشرقی

بازدید مدیرعامل بانک اقتصاد نوین استان آذربایجانشرقی

بازدید مدیرعامل بانک اقتصاد نوین استان آذربایجانشرقی از کارخانه و خطوط تولید گروه صنعتی سینورپویا