حضور مدیر کل بانک تجارت در گروه صنعتی سینور

حضور مدیر کل بانک تجارت در گروه صنعتی سینور

حضور مدیر کل بانک تجارت در گروه صنعتی سینور

مدیر کل بانک تجارت استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر حسین زاده و هیئت همراه در 11 بهمن ماه 1400 ضمن بازدید از خطوط تولید گروه سینورپویا درنشست صمیمی با حضورمدیرعامل ورئیس هیئت مدیره جناب آقای یوسف و حسین حاجی زاده  برای تسهیل گشایش اسناد اعتباری این شرکت بحث و گفت گو کردند.